Landelijke afspraken

In landelijk overleg zijn afspraken gemaakt over de coordinatie, de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de prenatale screening.
Prenatale screening betreft een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt aangeboden. Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken(SPSAO) is een van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO).

Uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen zijn in het kader van de WBO verplicht een contract af te sluiten met hun regionaal centrum. Daarnaast dienen alle individuele zorgverleners een kwaliteitsovereenkomst aan te vragen voor het uitvoeren van de prenatale screeningsonderzoeken.

Onder uitvoering van de prenatale screening vallen de volgende verrichtingen:
- de counseling voor prenatale screening,
- de combinatietest, NIPT
- de 20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek).

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM raadplegen. Klik hiervoor op de onderstaande link.

Lees meer...


 

Digitaal Verwijsformulier

Op de website van het AMC is een algemeen digitaal verwijsformulier geplaatst. Dit formulier kan gebruikt worden om een zwangere op een snelle en veilige manier te verwijzen naar het AMC.
U kunt het formulier online invullen waarna deze direct ontvangen wordt door de patientenadministratie voor registratie.
Regulieren verwijzingen kunnen via dit formulier ingestuurd worden. Voor spoed belt U nog altijd met de poli prenatale diagnostiek van het AMC.

Lees meer...


 

Visitaties Echocentra

De SPSAO visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document. De visitaties zijn bedoeld om te beoordelen of volgens de landelijke kwaliteitseisen en richtlijnen wordt gewerkt.
Bij de visitatie wordt het RIVM format aangehouden. Kwalitatieve NT (CRL en NT) en SEO beeldbeoordeling vindt plaats op basis van logboeken aan de hand van 5 door de SPSAO geselecteerde casus. De echosocpist mag de drie beste casus uitkiezen en insturen. Graag m.b.v. onderstaande format(s).

Het visitatieformulier wordt voorafgaand aan de visitatie ingevuld door de SPSAO aan de hand van gegevens uit Peridos. U dient dit visitatie-formulier aan te vullen en uiterlijk een week voor de visitatie terug te sturen aan de SPSAO.

Twee weken na de visitatie ontvangt u een voorlopig visitatierapport. Verbeterpunten moeten binnen zes maanden na het visitatierapport doorgevoerd zijn. Drie maanden na het rapport vindt een tussentijdse controle plaats.


Lees meer...