Visitaties Echocentra

De SPSAO visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document. De visitaties zijn bedoeld om te beoordelen of volgens de landelijke kwaliteitseisen en richtlijnen wordt gewerkt.
Bij de visitatie wordt het RIVM format aangehouden. Kwalitatieve NT (CRL en NT) en SEO beeldbeoordeling vindt plaats op basis van logboeken aan de hand van 5 door de SPSAO geselecteerde casus. De echosocpist mag de drie beste casus uitkiezen en insturen. Graag m.b.v. onderstaande format(s).

Het visitatieformulier wordt voorafgaand aan de visitatie ingevuld door de SPSAO aan de hand van gegevens uit Peridos. U dient dit visitatie-formulier aan te vullen en uiterlijk een week voor de visitatie terug te sturen aan de SPSAO.

Twee weken na de visitatie ontvangt u een voorlopig visitatierapport. Verbeterpunten moeten binnen zes maanden na het visitatierapport doorgevoerd zijn. Drie maanden na het rapport vindt een tussentijdse controle plaats.


Bezwaarprocedure

De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (praktijken voor counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionale Centrum. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits (visitaties) bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM en worden gepubliceerd op de website van het RIVM.


Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionale Centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.

Voor meer info: zie bijlage Bewaarprocedure.


fileFormat NT logboek

fileFormat SEO logboek

textBezwaarprocedure