Doelstelling en taken


De SPSAO heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Amsterdam en omstreken te coordineren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

Dit doel wil de SPSAO bereiken door middel van:
- coordineren van de uitvoering van de prenatale screening binnen de regio.
- sluiten van overeenkomsten met uitvoerders
- coordineren van de registratie van de uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken.
- in stand houden van een regionaal netwerk waarin zorgverleners in de regio vertegenwoordigd zijn en met elkaar samenwerken.
- bevorderen van adequate voorlichting door zorgverleners over prenatale screening.
- waarborgen/controle op de landelijke kwaliteitseisen van uitvoering van counseling en prenatale screeningsonderzoeken in de eigen regio.
- ondersteunen van deskundigheidsbevordering bij de uitvoering.

De taken van de SPSAO bestaan uit
- het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen
- het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos
- het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening
- het geven van voorlichting aan contractanten en ondersteunen van deskundigheidsbevordering.

Daarnaast heeft de SPSAO tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door het RIVM-CvB zijn vastgesteld als leidraad.